Kategoriarkiv: Ny ekonomi


2019-09-28

Ekonomi för planet och människa

Omvärldsanalys av David Korten i Grus & Guld nr 3/2019

 

Ekonomi, så som den lärs ut på universitet, värderar liv endast för dess värde på marknaden; den lär studenterna att vinstmaximering gynnar samhället och den bortser från att vi lever på en ändlig planet. Vi behöver en seriös uppdatering av hur vi studerar och tänker på ekonomi.

Indikatorer. Utvärdera ekonomiska utfall utifrån människors och planetens välbefinnande; förklara BNP-tillväxt som irrelevant.

Om det är vårt främsta mål att förse alla människor med mat, vatten, boende och andra basbehov måste vi även utvärdera, för att veta att vår målsättning uppfylls.

Resurser. Använd arbetskraft och naturresurser endast för syften som förbättrar människornas och jordens välbefinnande.

Avskaffa krig, finansiella spekulationer, överdriven konsumtion och industriellt jordbruk som förorenar mark, luft
och vatten och som producerar livsmedel med tveksamt näringsvärde. De flesta vägtransporter kan undvikas om infrastruktur utformas så att människor bor nära arbetsplatser och butiker. Globala resor och transporter kan minskas genom att stärka lokala ekonomier.

Arbetskraft. Belöna och ge äganderätt till dem som genom arbete bidrar positivt till samhällets väl; inte till dem som tillväller sig produkten av detta arbete för att utnyttja andra.

 

Det nuvarande ekonomiska systemet belönar ofta dem som gör anspråk på äganderätt, snarare än dem som utför nyttigt arbete. Var och en bör tjäna sin del av överskottet från det gemensamma genom vad den utför i dess tjänst.

Pengar. Gör penningskapandet till en transparent och offentligt ansvarsfull process för att tjäna det gemensamma bästa; inte en hemlig process som genererar oförtjänt vinst för privata bankirer och finansiärer.

Systemet för att skapa pengar måste vara offentligt, öppet och ansvarigt inför folket. Det måste vara grundat i demokratiska regeringar och administreras av samhällsägda banker, kompletterade med kooperativa banker som med sin utlåning stöder lokalt ägande av hem och företag.

Utbildning. Organisera och bedriv utbildning på så sätt den stödjer livslångt lärande till nytta för samhällen som tjänar livet; inte med syftet att förbereda för karriär i vinstmaximerande företags tjänst.

Vi måste förbereda ungdomar för framtida ledarskap på moralisk grund, som erkänner vårt ansvar för varandra och för planeten, som gynnar samarbete framför konkurrens och sätter samhällets välbefinnande framför företagens vinster.

Teknologi. Skapa och tillämpa teknik endast för att förbättra människornas och planetens välbefinnande; inte utnyttja, kontrollera eller undantränga människor eller natur för profitens skull.

Att nyttja teknik enbart för att få största möjliga kortfristiga ekonomiska avkastning är galenskap. Teknik får endast användas för att tjäna liv, inte för att utnyttja eller tränga undan det.

Gemenskap. Organisera ekonomiskt liv kring självorganiserande, självständiga och levande samhällen och tillse att alla institutioner tjänar och säkerställer välbefinnandet i samhället där de verkar; bryt upp storföretagens maktkoncentrationer, omstrukturera ägandet, förankra det hos befolkningen där företaget driver affärer.

Fram till för mindre än 100 år sedan tillgodosågs våra behov genom ständiga lokala cykliska resursflöden. Vi kan nå dit igen. Stads- och landsbygdsbor kan återupptäcka sitt ömsesidiga beroende, fysiskt och kulturellt.

Befolkning. Sök en sund balans mellan människan och jordens andra arter till stöd för allas välbefinnande; inte en arts dominans över alla andra.

Hälsan hos varje naturligt ekosystem beror på dess förmåga att balansera populationerna av dess olika arter.

 

Enbart via de värderingar och principer som 21:a århundradets ekonomi står för kan vi säkra detta. Den är mer komplex och nyanserad än 1900-talets ekonomi. Ändå kan de flesta lätt förstå den, eftersom den är logisk, harmonierar med grundläggande etiska principer och återspeglar verkligheten att vi alla är beroende av vår Moder Jords hälsa.