Sök
  • Johan Thelander, tillförordnad vd i JAK Medlemsbank, ska tillsammans med ledningsgruppen ta fram åtgärder för att vända underskott till överskott. Hela verksamheten ska ses över. Foto: Niklas Björling

JAK ser över
verksamheten


2017-12-18

 

– Vi befinner oss i en situation som vi måste vidta resoluta åtgärder för att komma tillrätta med, säger Johan Thelander, tillförordnad vd i JAK Medlemsbank.
Efter flera år med högre utgifter än intäkter byter nu styrelsen strategi. Tidigare mål, som att erbjuda alla basala banktjänster senast 2021, läggs  åt sidan och verksamheten ses över för att vända underskott till överskott.


På nästa stämma
redovisar JAK Medlemsbank underskott för fjärde året i rad. Det har fått styrelsen att trycka på stoppknappen. Tidigare strategiska mål ­ som att erbjuda alla vardagliga banktjänster, öppna lokalkontor i Stockholm och satsa på utbildning i hållbar ekonomi – läggs nu åt sidan. I stället ska fokus riktas på att ”återställa verksamheten till normalläge”. Någon exakt definition av vad detta innebär har inte styrelsen formulerat, men den vill se överskott för att få bort ansamlade förluster*, att låneinsatser** åter kan betalas ut, en god arbetsmiljö för personalen och fungerande kanaler för medlemsengagemang.

­- Vi befinner oss i ett kritiskt läge som vi måste ta på största allvar och vidta resoluta åtgärder för att komma tillrätta med, säger JAKs tillförordnade vd Johan Thelander.

”Vi befinner oss i ett kritiskt läge som vi måste ta på största allvar och vidta resoluta åtgärder för att komma tillrätta med.”

Han beskriver dagens JAK som en medlemsbank där visserligen både in- och utlåning går bra, men där intäkterna trots detta inte täcker utgifterna. Han ser att pressen på personalen är stor och att många medlemmar inte upplever att deras engagemang tas tillvara. Dessutom väntar närmare 2000 låntagare på att få tillbaka sina låneinsatser.

­- Det kan ha funnits en övertro på vissa satsningar eller produkter tidigare. Nu måste vi vidta många olika, stora som små, åtgärder för att uppnå lönsamhet, säger Johan Thelander.

– All verksamhet ska gås igenom, hela vår affärsmodell prövas.

 

När han ska förklara hur dagens situation uppstått lyfter han ironiskt nog först fram det låga ränteläget. Det har inte bara medfört att JAKs lån inte längre är mycket billigare. Det har även slagit hårt att tidigare intäkter på outlånade sparpengar uteblivit, och med minusränta i viss mån orsakat kostnader. Dessutom ställer den snabba framväxten av nya regelverk tuffa krav på verksamheten med dyra konsultfakturor till följd. Johan Thelander pekar också på att anslutningen till Riksbankens betalningssystem, där Nordea tidigare agerade ombud för JAK, har kostat på.

­- Det kan tyckas sympatiskt att JAK inte tagit ut mer pengar av medlemmarna än vad som har krävts för att täcka kostnaderna, men vi måste ta höjd för framtidsinvesteringar och omvärldsförändringar, säger han.

 

Portalparagrafen i den strategi styrelsen nu lagt åt sidan innebar att JAK senast år 2021 skulle fungera som helbank, dvs erbjuda medlemmarna alla basala banktjänster. Det är ett mål som skjutits fram gång på gång sedan det så kallade ”helbanksprojektet” sjösattes i början av 2000-talet. Tanken har varit att även om det medför stora kostnader att utveckla nya banktjänster, så kommer det generera fler medlemmar som kan vara med och dela på utgifterna.

– Med ögonen i backspegeln ser vi att utvecklingen av finansiella tjänster har exploderat. Idag är vi längre från målet att vara helbank än när projektet inleddes, säger Johan Thelander.

­- Och det beror inte på att vi inte gjort något. Tvärtom har vi avsatt stora resurser och gjort det vi klarat av, men utvecklingen har gått snabbare än vi hunnit implementera nya tjänster.

”Med ögonen i backspegeln ser vi att utvecklingen av finansiella tjänster har exploderat.”

En flaskhals är it-utvecklingen.

­- Att satsa på ett eget banksystem var fullt rimligt när vi valde den vägen. Men idag, med alla regelverk som ska uppfyllas och alla automatiska körningar som ska klaras av, försätter det oss i en tuff situation. Även om vår it-avdelning utgör en ansenlig del av vår verksamhet så är den väldigt liten i sammanhanget, säger Johan Thelander.

Gick det inte att se tidigare?

– Jag menar att vi skulle kunnat se det tidigare. Ibland visar verkligheten saker man inte vill se, men som man ändå måste relatera till.

Varför har inte JAK gjort det?

– Jag vet inte. Jag vet inte om vi inte velat acceptera hur det ser ut, om vi inte har följt utvecklingen tillräckligt väl, missat i våra konsekvensanalyser – eller om vi helt enkelt varit för fokuserade på arbetet med de pågående satsningarna.

Kritiker har länge hävdat att det tar för stora resurser från övrig verksamhet att bli helbank. Varför har de inte fått mer gehör?

– Jag kan tänka mig att det grundas i en väldigt stark önskan. Jag vill också att vi ska bli en helbank, men samtidigt måste vi se att det är helt orealistiskt just nu. Men det betyder inte att vi behöver släppa det som ett långsiktigt mål.

 

2015 genomförde JAK en stor besparing på den centrala idé- och medlemsverksamheten för att kunna prioritera IT-utveckling (i syfte att uppfylla regelkrav och utveckla banktjänster). Personal sades upp, JAK-skolor och ungdomsverksamhet ställdes in. Sedan dess har den ”nystart” som utlovades efter två år begränsats till två höstseminarier.

I det normalläge som styrelsen nu vill att verksamheten ska återgå till ingår fungerande kanaler för medlemmar som vill engagera sig. Tillförordnad vd Johan Thelander ser dock inga stora satsningar framför sig.

– Vi kommer fortfarande hålla riksarrangemang på en låg nivå. Däremot ska vi försöka göra det enklare att informera om JAK och hur medlemsbanken fungerar, genom att ta fram nytt material, säger han.

 

Nu ska Johan Thelander tillsammans med ledningsgruppen ta fram åtgärder för att vända underskott till överskott. Eftersom arbetet inte har påbörjats än – förutom vad gäller den interna verksamhetsstyrningen – kan han inte säga vilka förändringar som väntar. Allt från hur JAK marknadsförs till hur tjänster och produkter fungerar ska analyseras, och personalen har uppmanats att komma med förslag. Det blir inte ett ”åtgärdspaket” utan många förändringar som ska genomföras och utvärderas en efter en.

”Allt från hur JAK marknadsförs till hur tjänster och produkter fungerar ska analyseras.”

Är du inte rädd att ett sådant här besked kan skapa oro och medlemsflykt?

­- Om vi informerar på ett tydligt sätt tror jag absolut att det finns förståelse i medlemskåren. Visst är det tråkigt att helbanken får vänta, men jag tror väldigt få kommer att lämna JAK för att vi inte kan utveckla swish och bank-id just nu.

­- Vi vill förändra det finansiella systemet inifrån genom att vara ett välfungerande exempel på att det går att driva bank tillsammans. Då måste vi också se till vårt välmående som organisation, och ha ordning och reda hos oss själva.

Är du orolig för JAKs överlevnad?

– Inte i närtid. Men vi kan inte fortsätta att göra minus, säger Johan Thelander som bedömer att det kommer ta två-tre år att vända utvecklingen.

Text: Karin Backström

Karin Backström red@grusoguld.se